Nieuws

Reglement

Reglement

February 13, 2014 1 comments 4434 Hits

De bedoeling van de club bestaat erin om 1 keer per week onze passie van het fietsen met elkaar te delen en ons goed te amuseren. het motto van de club is dan ook samen uit samen thuis. Naast het fietsen is er ook nog plaats voor een gezellige babbel bij een frisse pint.

* Lidmaatschap:

° Het lidgeld + verzekering VWB ( verplicht) bedraagt 55€

° Voor bijkomende familieleden van een reeds aangesloten lid bedraagt het lidgeld en de verzekering 38 €

° Er mogen Max 25 fietsende leden aangesloten zijn, een mix van mannen en vrouwen.

° Het lidmaatschap vervalt bij minder dan ¼ ritten gereden op het einde van het  seizoen. ( behalve bij overmacht) Onder overmacht wordt o.a verstaan ziekte, werk..

° Per gereden rit wordt er achteraf 1 € teruggestort (nieuw reglement !!)

° Nieuwe leden kunnen ook hun uitrusting bestellen maar dan aan  200 €, waarvan men na minimum de helft van de ritten heeft meegereden, op het einde van het daaropvolgende jaar, tijdens de sluitingsrit, 100 € terugkrijgt.

° De jaarlijkse reis naar de Alpen is alleen voor de mannen bedoeld.

° Van iedereen wordt verwacht dat ze meehelpen aan de BBQ ( behalve bij overmacht)

° Het aansluiten als lid van de fietsclub, houdt ook automatisch het akkoord in van het reglement.

* Kledij :

° Voor al de ritten is de nieuwste kledij van de sponsors verplicht !!! Noch het bestuur noch de sponsers hebben zich laten kennen en we zijn terecht fier op deze kledij!

° Het dragen van een valhelm is verplicht voor iedereen !!!

* Ritten

° De A en B Ploeg hebben ieder een apart rittenschema

° Elk lid zal een rittenschema overhandigd krijgen. Dit schema wordt soepel geïnterpreteerd en kan veranderd worden op de dag van de rit zelf omwille van bv de weersomstandigheden, andere organisaties op het parcours,...

° Het normale vertrek is altijd aan de kloosterabdij te Bornem.

° Gelieve regelmatig de website www.wtcdenbellys.be te raadplegen voor eventuele veranderingen van het parcours en/ of het uur van vertrek.

° Snelheid van de ritten is het positieve gemiddelde van de aanwezige groep.

° Is ook aangegeven door de parcoursmeester en aangepast aan het soort wegdek, veiligheid, sportiviteit, weersomstandigheden en aanwezige groep.

° De ritten worden gereden met het principe samen uit samen thuis. Rijden met en voor elkaar dus !

* Verkeersreglement

° Iedereen dient de verplichtingen tegenover het wegverkeer te respecteren.

° Vermits we zelden met een groep van 15 fietsers of meer zullen zijn , gebruiken wij ook het fietspad.

* Bestuur

° Een lid kan door het bestuur uitgesloten worden uit de club indien het betrokken lid zijn woorden of daden de doelstelling van de club schaadt en/ of benadeelt.

° De club noch het bestuur kunnen aansprakelijk gesteld worden door gebeurlijke ongevallen en/ of schade aan fietsen of ander materieel in het kader van de door hen georganiseerde clubactiviteit of tijdens het vervoer met auto's van personen, en eventueel ook de fietsen dmv fietsrek of aanhangwagen in het kader van een door de hen georganiseerde verplaatsingen.

° Bij elke mogelijke discussie zal door het bestuur, na gehoor van de betrokken partijen, een oplossing en/of ontegensprekelijke beslissing genomen worden.

 

° De leden, het bestuur en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor de gestorte bijdragen of gedane inbrengen. Bij ontbinding van de vereniging om welke reden ook, moet het vermogen van de vereniging worden bestemd voor een goed doel.

° Zolang de club drie effectieve leden telt kan deze niet ontbonden worden

° Elk jaar is het bestuur uittredend. De uittredende bestuursleden worden automatisch opnieuw bestuurslid, tenzij bij schriftelijk voorafgaand ontslag van een bestuurslid.

° leden kunnen zich kandidaat stellen voor het bestuur maar huidige bestuursleden krijgen uiteraard voorrang op een bestuursplaats, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgezien dmv ontslag.

° Bij sollicitatie van nieuwe bestuursleden zijn enkel de leden stemgerechtigd voor acceptatie van het lid als zijnde bestuurslid. Zij kunnen bij afwezigheid op de Algemene Vergadering hun stem laten uitbrengen bij volmacht, door één enkel lid naar keuze

° Enkel het bestuur kan artikels van het clubreglement wijzigen, schrappen of toevoegen !

 

Contact

Bruno Vergauwen
Stationsplein 27

2880 Bornem
GSM : 0486/43.74.18

Email:brunovergauwen007@hotmail.com